RvS: bewijs nodig dat lager inkomen voldoet voor gezinshereniging

De vreemdeling en zijn partner hebben verklaard dat zij geen huur of hypotheek betalen. De vreemdeling klaagt daarom terecht dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het besluit van de staatssecretaris niet deugdelijk is gemotiveerd. De rechtbank had moeten beoordelen of aanleiding bestond om de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand te laten.

De grief slaagt. Het hoger beroep is gegrond.

Over de beroepsgronden oordeelt de Afdeling: bij de concrete beoordeling die het arrest Chakroun voorschrijft, moeten alle aangevoerde individuele omstandigheden worden betrokken, dus ook de stelling van de vreemdeling dat hij en zijn partner geen huur of hypotheek betalen. In het kader van die beoordeling heeft de staatssecretaris zich alsnog terecht op het standpunt gesteld dat die stelling alleen onvoldoende is, omdat deze niet met stukken is gestaafd waarmee een inzicht in het uitgavenpatroon kan worden gegeven. 

RvS 201902089/1/V3, 29.1.20
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:239