Nieuws

SvJ&V: reactie vragen wetsvoorstel staatloosheid

Op dit moment staan ongeveer 6.000 personen als ‘staatloos’ ingeschreven in de BRP. Deze personen beschikten veelal over buitenlandse brondocumenten waaruit de staatloosheid blijkt.

(lees verder)

Rb: geen noodzaak inbewaringhouden paspoort bij politie

Op grond van artikel 52, eerste lid, van de Vw is verweerder in het kader van de grensbewaking en het toezicht op vreemdelingen bevoegd om reis- en identiteitspapieren van personen in te nemen of t

(lees verder)

Rb: vreemdeling heeft ingenomen paspoort niet onmiddellijk nodig

De voorzieningenrechter is van oordeel dat verzoekster het spoedeisend belang bij onmiddellijke teruggave van het paspoort onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt.

(lees verder)

Rb: identiteitscontrole mocht niet, belangen afweging detentie

Uit het proces-verbaal van bevindingen blijkt het volgende. De verbalisanten zagen eiser met twee mannen die hem vergezelden. “Een persoon” leek mogelijk op een persoon uit een briefing.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

NJCM: 'Het EVRM – Op weg naar 2030', 27jan 19-21u online

Het EVRM heeft in zijn 71-jarig bestaan een grote invloed gehad op de Europese rechtsorde en is u

Wake Detentiecentrum Zeist 6feb, 16:30

Elke 1e zondag van de maand staan we stil

Wake detentiecentrum Rotterdam, 6feb 16-17u

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Ai