Projecten

Om bepaalde aspecten van haar werk nader uit te diepen, werkt Stichting LOS projectmatig.

 

Op dit moment voert Stichting LOS de volgende projecten uit:


Digitaal loket

Met het project Digitaal Loket wil Stichting LOS op landelijk niveau beter en interactiever voorzien in de steeds groeiende behoefte aan informatie, service en netwerken. Het gaat daarbij om het onderhouden, versterken en verdiepen van de kennis die bij Stichting LOS en haar partners aanwezig is. Lobby en belangenbehartiging worden verbeterd, onder andere door het opbouwen en ontwikkelen van netwerken van betrokken organisaties.

De gebruikte middelen omvatten een vernieuwde website, een helpdesk, en een front- en een backoffice en de inzet van sociale media.

Met het Project Digitaal Loket wil Stichting LOS haar inzet voor de hulpverlening aan ongedocumenteerde migranten versterken. Zo zal met dit project de website verbeterd worden, zal Stichting LOS social media gaan gebruiken, en worden de helpdesk- en de lobbyfunctie verbeterd.

 

Meldpunt Vreemdelingendetentie

Het  “Meldpunt Vreemdelingendetentie” is ingesteld om klachten over de misstanden in de vreemdelingendetentie systematisch in kaart te brengen en hierover te rapporteren. Advocaten en andere belangenbehartigers worden ondersteund bij het aangaan van klachtenprocedures inzake Vreemdelingendetentie.

Op grond van de rapportages en analyse wordt een substantiële bijdrage geleverd aan maatschappelijke en politieke lobby. Doel van deze lobby is om structurele verbeteringen in de omstandigheden in de detentiecentra teweeg te brengen, zodat deze niet meer  op gespannen voet staan met verschillende mensenrechtenverdragen.

In het jaar 2012  zal het Meldpunt zich, naast de bovengenoemde algemene taken, in het bijzonder richten op twee thema’s, te weten: medische zorg en visitatie. In dit kader schreef Ariette Reijersen van Buuren een artikel in Asiel en Migratierecht: Visitatie in Vreemdelingenbewaring.

Voor het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft Stichting LOS een aparte website in beheer: www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl.

Namens het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft Stichting LOS regelmatig brieven en rapportages geschreven. Hieronder een selectie:
Brief aan de Tweede Kamer over Alternatieven voor Vreemdelingendetentie, februari 2012
Brief aan het CPT (Committee for the Prevention of Torture), mei 2011
Jaarverslag Meldpunt Vreemdelingendetentie 2011
Jaarverslag Meldpunt Vreemdelingendetentie 2010

 

De volgende projecten zijn afgerond:

 

Onzichtbare kinderen in Utrecht

Stichting LOS doet in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en Defence for Children onderzoek naar het aantal en de situatie van kinderen zonder verblijfsvergunning in de stad Utrecht. Doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de omvang, achtergrond en ontwikkelingssituatie van kinderen zonder verblijfsvergunning in de stad Utrecht. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor beleidsbeïnvloeding. Tevens wordt de  onderzoeksmethode als blauwdruk beschikbaar gesteld aan vijf andere grote steden in Nederland.

Lees het onderzoeksrapport Kinderen buiten Beeld


Verbinden en Versterken van de Hulpverlening aan ongedocumenteerde Vrouwen

Het project Verbinden en Versterken van de Hulpverlening aan ongedocumenteerde Vrouwen liep van eind 2010 tot begin 2012 en had als doel de kwaliteit van hulpverlening aan ongedocumenteerde vrouwen te verbeteren. In het kader van dit project is een lijst van ruim 100 hulpverleners aan ongedocumenteerde vrouwen samengesteld, en zijn contacten tussen deze hulpverleners opgebouwd. Deze hulpverleners worden sinds januari 2011 geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen wat betreft de juridische positie van ongedocumenteerde vrouwen via een twee-wekelijkse korte nieuwsbrief die in twee talen wordt verspreid.

Stichting LOS heeft bovendien de informatie over de rechtspositie van vrouwen zonder verblijfsvergunning toegankelijk gemaakt via de website www.iLegalevrouw.nl.

Lees de verantwoording van het project Verbinden en Versterken van de Hulpverlening aan ongedocumenteerde vrouwen
 

Migrantengroepen en ongedocumenteerde hulpvragers

Het project Migrantengroepen en ongedocumenteerde hulpvragers liep van februari 2010 tot eind 2012. Het project had als doel de hulpverlening aan mensen zonder verblijfsvergunning te versterken, mede door de Nederlandse hulpverleningsorganisaties en de migrantengroepen met elkaar te verbinden. Voor dit project is contact gelegd met ruim 100 migrantenzelforganisaties. Door verdiepend onderzoek naar de hulpverlening onder Marokkaanse en West/Afrikaanse hulpverleners is meer inzicht verkregen in deze vorm van hulpverlening. Er zijn bovendien drie bijeenkomsten georganiseerd waarin migrantenzelforganisaties en Nederlandse hulpverleners elkaar beter leerden kennen.

In het kader van dit project heeft Angelique Pronk een afstudeeronderzoek verricht naar hulpverlening binnen de Marokkaanse gemeenschap. Lees dit onderzoek hier.

Ook de migrantenzelforganisaties ontvangen de tweewekelijkse korte nieuwsbrief van Stichting LOS.

Lees de Verantwoording van het project Migrantengroepen en ongedocumenteerde hulpvragers