Nieuws

CRvB: terecht halvering bijstand bij partner zonder verblijfsrecht

Sinds 1 januari 2015 is de bijstandsnorm voor een alleenstaande ouder gewijzigd van 90% van de gehuwdennorm naar 70% van de gehuwdennorm en daarmee gelijkgesteld aan de norm voor een alleenstaande.

(lees verder)

Rb: vovo voor recht op opvang tijdens vovo in beroepsprocedure asiel

Op grond van artikel 5 van de Rva eindigt het recht op opvang van een asielzoeker wiens asielaanvraag, die recht op opvang heeft gegeven, is afgewezen, indien de vertrektermijn is verstreken, tenzi

(lees verder)

RvS: zwaar inreisverbod vernietigd want actuele bedreiging openbare orde niet gemotiveerd

De staatssecretaris heeft in het besluit in het geheel geen kenbare beoordeling gemaakt van het persoonlijke gedrag van de vreemdeling, de aard en de ernst van de door hem gepleegde strafbare feite

(lees verder)

RvS : wel psychische zorg in Guinee

Niet in geschil is dat het stopzetten van de medische behandeling leidt tot een medische noodsituatie op korte termijn.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Tentoonstelling: 'Ik ben een geboren buitenlander', 23 sep - 3 jun 2018 Stedeljk Museum A’ dam

Het Stedelijk Museum Amsterdam onderzoekt in een aantal tentoonstellingen in 2017-2018 verschille

Fototentoonstelling Anoek Steketee: Staatloos, 6okt-7jan 2018, Rijksmuseum Amsterdam

In opdracht van het Rijksmuseum brengt Anoek Steketee het thema ‘Staatloos’ in beeld.

Tentoonstelling Gastvrij Brussel ? 13 okt- 18mrt 2018, Joods Museum Brussel

Deze tentoonstelling vertelt hoe de Belgische hoofdstad geleidelijk aan is veranderd tot een ‘wer

Campagne Pardon?!, voor een tolerant Nederland, 20nov-25dec

Is het typisch Nederlands om muren te bouwen voor mensen in nood en vernederlandste kinderen teru