Nieuws

Rb: geen mede-naturalisatie kind als geen onbeperkt verblijf in NL

In het KB waarbij aan de vader de Nederlandse nationaliteit is verleend is een voorbehoud gemaakt t.a.v. zijn minderjarige kinderen aan wie op dat moment geen verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba was toegestaan. Niet is komen vast te staan dat verzoeker dit verblijf voor onbepaalde tijd had. Hij heeft de door de IND gemotiveerd betwiste stelling, dat hij t.t.v. de naturalisatie van de vader in Nederland, onvoldoende (nader) onderbouwd met stukken. V.z.v. verzoeker al in Nederland verbleef, is dit niet voldoende om aan te nemen dat hij de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen. Het voorbehoud ziet immers niet slecht op feitelijk verblijf, maar op een toegestaan verblijf (voor onbepaalde tijd). Dit is evenmin vast komen te staan.

Verzoeker heeft dus niet in de naturalisatie gedeeld en in zoverre niet het Nederlanderschap verkregen. Verzoeker heeft onvoldoende gesteld om tot de conclusie te komen dat zijn 'family life' of zijn sociale identiteit of andere door art. 8 EVRM beschermde belangen in het geding komen bij onverkorte toepassing van art. 11 (oud) RWN. Wijst verzoeken af.

Rb Den Haag (mk) (civiel), C/09/512706 / HA RK 16-300, 24.11.17
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:16299

Rb: gescheiden uitzetting gezinsleden mag, na halfjaar in Gezinslocatie en geen medewerking

Uit de stukken en de feitensamenstelling volgt dat in het begin is beoogd hem samen met zijn vrouw en kinderen uit te zetten. De rechtbank wijst op de verslagen van de vertrekgesprekken, in het bijzonder die van 8 december 2017, waarin de regievoerder hem en zijn gezin erop heeft gewezen dat, indien zij geen stappen ondernemen, door hem mogelijk zal worden overgegaan tot gescheiden uitzetting. Zijn echtgenote heeft geweigerd haar juiste identiteitsgegevens te verstrekken tijdens de presentatie van 14 december 2017. De staatssecretaris heeft een “Verzoek tot het scheiden van een gezin bij een uitzetting” ingediend bij de directeur van DT&V, waarop instemmend is gereageerd. Ook is sprake van zicht op uitzetting, omdat de vluchtdatum van hem bekend is.

M.b.t. het betoog over de eenheid van het gezin en het meedenken van de staatssecretaris over opties, is van belang dat zij al sinds 7 juni 2017 in de GL verblijven. Zij hebben gedurende hun verblijf op de GL geen gebruik gemaakt van de gelegenheid en mogelijkheden om Nederland op vrijwillige basis te verlaten. Er kon geen andere afdoende, minder dwingende maatregel doeltreffend worden toegepast.

RB Utrecht, NL18.2399, 19.2.18

CPT: Guidelines Women in prison

  • Persons deprived of their liberty should only be searched by staff of the same sex. Any search which requires a prisoner to undress should be conducted out of the sight of custodial staff of the opposite sex.
  • Strip searches are a very invasive and potentially degrading measure. When a strip search is considered necessary in a particular case, every reasonable effort should be made to minimise embarrassment. Detained persons who are searched should not normally be required to remove all their clothes at the same time.
  • Intrusive searches of the genital area and body cavities carry a high risk of abuse and intimidation. Alternative screening methods, for example, through the use of ultrasound examinations, should be developed. Vaginal searches, in particular, should be conducted exceptionally, when absolutely necessary on the basis of an individual risk assessment, and surrounded by appropriate safeguards. An intimate internal examination should be conducted by a medical practitioner only, it being understood that this medical practitioner should not be the doctor who would treat the patient with respect to health related issues.
  • Each examination should also be properly recorded in a special register.

https://rm.coe.int/168077ff14, jan18

Rb: afwegen schrijnendheid na 18jr verblijf in NL sinds 12e levensjaar, ingeschreven en BSN-nr

Bij de belangenafweging i.h.k.v. art. 8 EVRM moet een 'fair balance' worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling enerzijds en het Nederland algemeen belang bij een restrictief toelatingsbeleid anderzijds.

Enigszins terughoudend toetsend overweegt de Rb dat verweerder t.a.v. het privéleven onvoldoende kenbaar de relevante feiten en omstandigheden bij zijn belangenafweging heeft betrokken. Verweerder heeft terecht rekening gehouden met het feit dat eiser een sterke band heeft met Nederland. Hij is als minderjarige naar Nederland afgereisd en de keuze van zijn moeder kan hem daarom niet worden aangerekend. Hij heeft in Nederlands de taal geleerd, onderwijs gevolgd en sociale contacten opgebouwd. Hij heeft in 2000-2001 een verblijfsvergunning gehad en heeft geen strafblad. Verweerder heeft zwaar gewicht toegekend aan het feit dat eiser in de ruim twaalf jaar dat hij t.t.v. het bestreden besluit meerderjarig was niet heeft voldaan aan de op hem rustende vertrekplicht. Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd op grond waarvan eiser dit, in onderhavige situatie, zwaar mag worden aangerekend. De Nederlandse overheid heeft immers ook geen pogingen gedaan hem feitelijk uit te zetten. Eiser was steeds bij de overheid in beeld en het was bekend waar hij verbleef (ingeschreven in de BRP). Door hem een burgerservicenummer te verstrekken, heeft de overheid zijn verblijf ook gefaciliteerd. Verweerder had uitdrukkelijk aandacht moeten besteden aan het stilzitten van de overheid.

Verweerder heeft niet onderzocht of bij terugkeer mogelijk sprake zal zijn van 'social and professional difficulties' a.b.i. arrest Butt. Verweerder dient dit alsnog te motiveren

VK Rb Amsterdam, AWB 17/14102, 17/14103, 12.1.18
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:1683

Rb: staatssecretaris moet aantonen dat medicijnen in prive-kliniek feitelijk beschikbaar zijn

De vreemdeling voert aan dat de staatssecretaris niet heeft onderzocht of de vreemdeling toegang heeft tot haar medicijnen in Ghana. Deze zijn slechts verkrijgbaar bij een 'private facility'. De staatssecretaris heeft geweigerd informatie te verschaffen over de prijzen van deze medicijnen. De vreemdeling moet volgens hem aantonen dat medicijnen in haar geval ontoegankelijk zijn.

De rechtbank overweegt dat het BMA in het geval van de vreemdeling heeft geoordeeld dat het uitblijven van behandeling zal leiden tot een medische noodsituatie op korte termijn. Geen toegang tot medicijnen kan levensbedreigend zijn. De vraag dringt zich daardoor op of de vreemdeling wel haar medicatie kan verkrijgen indien ze zou worden uitgezet naar Ghana. (...) De rechtbank oordeelt dat er in dit geval voldoende substantiële gronden om aan te nemen dat zich een reëel risico zal voordoen bij uitzetting. Nu de medicijnen volgens het brondocument exclusief verkrijgbaar zijn in een private facility moet ervan uit worden gegaan dat dit betekenis heeft voor de verkrijgbaarheid en met name de prijs van de medicijnen. Het valt daarom zeer te betwijfelen of de vreemdeling de medicatie die voor haar van levensbelang is kan kopen als zij naar Ghana zou worden uitgezet. Hoewel geen sprake is van clear proof, heeft de vreemdeling het risico wel voldoende aannemelijk gemaakt naar de maatstaf van het EHRM. De staatssecretaris dient daarom de gerezen twijfel weg te nemen.

De staatssecretaris heeft onvoldoende  onderzoek gedaan en daardoor twijfels laten bestaan omtrent de gevolgen van een uitzetting. Onder deze omstandigheden dient de staatssecretaris aan de vreemdeling uitstel van vertrek te verlenen.

Rb Amsterdam, 16/26721, 20.2.18

RvS: voor vrijstelling middelenvereiste zowel vrijstelling arbeidsplicht als tegenprestatie vereist

De staatssecretaris voert terecht aan dat in het beleid ook is bedoeld te verwijzen naar de plicht tot tegenprestatie. Dat deze plicht in het beleid niet uitdrukkelijk wordt vermeld, betekent niet dat de Participatiewet hierop geen betrekking heeft. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat uit de Memorie van Toelichting behorende bij het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet werk en bijstand onder meer volgt dat de tegenprestatie voor de uitkeringsgerechtigden een gelegenheid is om te blijven participeren in de samenleving en om een sociaal netwerk, arbeidsritme en regelmaat te behouden, en dat dit noodzakelijke voorwaarden zijn om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De staatssecretaris heeft zich, anders dan de rechtbank heeft overwogen, zodoende niet ten onrechte op het standpunt gesteld dat referente, om in aanmerking te komen voor vrijstelling van het middelenvereiste, niet alleen gedurende vijf jaar van de arbeidsverplichting, maar ook van de plicht tot tegenprestatie moet zijn ontheven.

De staatssecretaris heeft terecht geoordeeld dat referente niet gedurende vijf jaar ook van de plicht tot tegenprestatie ontheven is geweest.

Het hoger beroep van de staatssecretaris is kennelijk gegrond
RvS 201702115/1/V2, 23.2.18
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:636

SvJ&V: landgebonden asielbeleid Somalië

- Voor Zuid- en Centraal-Somalië en Mogadishu kan niet in het algemeen worden gesproken van een uitzonderlijke situatie in de zin van art. 15 onder c Kwalificatierichtlijn. In het huidige beleid wordt rekening gehouden met de slechte veiligheidssituatie.

- Als een vreemdeling over land moet reizen door door Al-Shabaab gecontroleerd gebied of afkomstig is uit door Al-Shabaab gecontroleerd gebied, wordt een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer aangenomen. Onder voorwaarden kan een vreemdeling dan een vestigings-alternatief worden tegengeworpen in een gebied waar Al-Shabaab niet aan de macht is.

- Uitbreiding van de in het beleid aangewezen risicogroepen: Leiders van clans die de regering steunen, mensen die actief zijn in de politiek, soldaten van het Somalische leger, mensenrechtenactivisten en medewerkers van ngo´s die in de negatieve aandacht van Al-Shabaab staan worden aan de lijst van risicogroepen toegevoegd. Het individualiseringsvereiste blijft van toepassing op vreemdelingen die behoren tot deze risicogroepen.

- Wijziging van de definitie ´alleenstaande vrouwen´: Een vrouw zal voortaan als alleenstaand worden aangemerkt indien zij geen echtgenoot (meer) heeft met wie zij in Somalië kan gaan samenleven en de gezinsband met haar ouderlijk gezin is verbroken en zij aannemelijk heeft gemaakt dat deze niet kan worden hersteld. Verder zal worden verduidelijkt dat of een alleenstaande vrouw in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning afhankelijk is van de vraag of zij bescherming op grond van haar alleenstaande status nodig heeft. Dit is niet het geval als zij mannelijke familieleden heeft tot in de derde graad op wie zij kan terugvallen. Tot slot blijft vrijwillige terugkeer en, onder bepaalde voorwaarden, gedwongen terugkeer naar Somalië mogelijk.

Kamerstuk 19637 nr. 2370, 1.3.18
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2370.html

Rb: geen bescherming eerwraak mogelijk in Irak

De staatssecretaris heeft de asielaanvraag afgewezen. De staatssecretaris stelt dat het asielrelaas geloofwaardig is, maar dat de problemen met zijn schoonfamilie onvoldoende zwaarwegend zijn. Volgens de staatssecretaris heeft de vreemdeling voor zijn vertrek uit Irak onvoldoende inspanningen verricht om de bescherming in te roepen van de Iraakse (hogere) autoriteiten of van zijn stam.

De rechtbank overweegt dat het feit dat eermoord strafbaar is en strafrechtelijk wordt vervolgd onvoldoende grond biedt om vast te stellen dat de vreemdeling ten aanzien van de problemen met zijn schoonfamilie de bescherming van de autoriteiten kan worden geboden. Daarbij is van belang dat uit het landenbeleid volgt dat de IND voor de vreemdeling afkomstig uit Centraal en Zuid-frak in beginsel aanneemt dat het niet mogelijk is de bescherming te verkrijgen van de autoriteiten of Internationale organisaties in Centraal en Zuid-Irak. De rechtbank oordeelt tevens dat onvoldoende is gemotiveerd dat in het algemeen een stam een gelijke bescherming kan bieden als de autoriteiten. Beroep gegrond

Rb. Den Haag, NL17.8385, 23.2.18

Rb: bij intrekking verblijfsvergunning asiel ivm strafblad is Kwalificatierichtlijn van toepassing

De staatssecretaris stelt dat de verblijfsvergunning niet onder de reikwijdte van de Kwalificatierichtlijn valt, omdat de verblijfsvergunning is afgegeven op nationale gronden.

De rechtbank overweegt dat van belang is of de beperking waaronder de verblijfsvergunning is verstrekt, valt onder de reikwijdte van de Kwalificatierichtlijn. Uit de Afdelingsuitspraken van 17 juni 2016 ( ECLI:NL:RVS:2016:1780) en 2 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1550) volgt dat de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd rechtstreeks op grond van een vluchtelingenstatus is verleend, zodat die samenvalt met de vluchtelingenstatus. Onder die omstandigheden houdt de intrekking van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd tevens de intrekking van de vluchtelingenstatus in, zodat artikel 14 Kwalificatierichtlijn daarop van toepassing is.

Voor de intrekking van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd, die tevens de intrekking van de vluchtelingenstatus inhoudt, is ten minste vereist dat de betreffende vreemdeling door zijn persoonlijk gedrag een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast. De beoordeling of van een dergelijke bedreiging sprake is, moet blijken uit de motivering van het intrekkingsbesluit.

De staatssecretaris had beter moeten motiveren wat voor soort verblijfsvergunning is verstrekt en waarom deze niet onder de reikwijdte van de Kwalificatierichtlijn valt. De rechtbank stelt de staatssecretaris in de gelegenheid dit gebrek te herstellen

Rb Amsterdam, NL17.10628, 14.2.18

Rb: verzoek opheffen 1F na 20jr moet inhoudelijk behandeld worden

In beroep voert eiser aan dat het aan hem onthouden van een verblijfsvergunning regulier disproportioneel is. Hij wijst er in beroep opnieuw op dat artikel 3 EVRM zich duurzaam tegen zijn terugkeer naar Afghanistan verzet. Hij voert voorts aan dat zijn medische feiten en omstandigheden ook een rol behoren te spelen. Zijn vrouw is overleden en hij zorgt alleen voor zijn minderjarige kinderen. Hij is ziek. Verweerder is aan eisers omstandigheden ten onrechte voorbijgegaan, aldus eiser.

Vast staat dat eiser al meer dan tien jaren niet kan worden uitgezet en daarmee voldoet  hij tenminste aan een van de vereisten in het door verweerder gevoerde beleid. Verweerder weegt niet kenbaar af of de gevolgen van het blijvend onthouden van een verblijfsvergunning disproportioneel zijn. Aan het bestreden besluit kleeft daarom een motiveringsgebrek. Het besluit kan niet in stand blijven.

Omdat verweerder de relevante feiten en omstandigheden alsnog behoorlijk in kaart moet brengen en afwegen, kan de rechtbank niet zelf in de zaak voorzien. Het beroep is gegrond.

Rb Haarlem AWB 17/12240, 7.2.18
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:2341

Pagina's