Nieuws

Rb: geen NLs paspoort kind NLse vader, want Somalisch huwelijk niet erkend

De wetgever hecht een groot belang aan het bevorderen van het behoud van het vertrouwen in de Nederlandse reisdocumenten, met name vanwege de onmisbare rol die deze documenten vervullen als een bewijs op het eerste gezicht van identiteit en nationaliteit. Het verstrekken van Nederlandse reisdocumenten aan personen van wie de nationaliteit niet boven alle twijfel is verheven, ondergraaft het vertrouwen in dergelijke reisdocumenten per definitie.

Nu twijfel bestaat aan het Somalische huweljk, en dientengevolge het juridisch vaderschap van eiser niet kan worden vastgesteld, is verweerder gehouden de paspoortaanvraag af te wijzen. Het kind kan aan artikel 8 van het EVRM geen aanspraak op een Nederlands paspoort ontlenen.

Het beroep is ongegrond.
Rb den Haag AWB - 16 _ 5771, 5.1.17
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:81

RvS: wel behoud van toeslagen tijdens verblijfsgat vanwege later starten procedure tegen intrekken vergunning met terugwerkende kracht

Een vreemdeling houdt aanspraak op een tegemoetkoming tijdens procedures over toelating, mits deze  aansluitend zijn op een eerder rechtmatig verblijf met verblijfsvergunning.

De intrekking van de aan [appellante] verleende verblijfsvergunning regulier met terugwerkende kracht tot 22 oktober 2012 betekent niet dat de aanspraak van [appellante] op zorgtoeslag vanaf die datum is komen te vervallen. In dit kader zijn, zo volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 13 april 2016, de volgende elementen van belang: (i) vanaf 19 september 2012 tot en met 26 februari 2013 heeft [appellante] een verblijfsvergunning gehad, (ii) achteraf is het verblijf in de periode van 22 oktober 2012 tot 26 februari 2013 niet rechtmatig gevonden, (iii) bij besluit van 26 februari 2013 is de verblijfsvergunning van [appellante] met terugwerkende kracht met ingang van 22 oktober 2012 ingetrokken, (iv) [appellante] is, zodra dat mogelijk was, gaan procederen tegen dat besluit, (v) [appellante] heeft de onderbreking in de periode van rechtmatig verblijf daarom niet kunnen voorkomen, (vi) uit de wetsgeschiedenis kan niet worden afgeleid wat de bedoeling van de wetgever is geweest in een geval als dit en (vii) [appellante] heeft ten tijde van de toekenning redelijkerwijs niet kunnen begrijpen dat de zorgtoeslag ten onrechte werd verleend.

De intrekking van de verblijfsvergunning met terugwerkende kracht heeft dus niet tot gevolg dat [appellante] tot het besluit van 21 oktober 2013 op haar tegen die intrekking gemaakte bezwaar, haar aanspraak op zorgtoeslag heeft verloren.

Het betoog slaagt in zoverre.
RvS 201508030/1/A2, 29.3.17
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:828

CRvB: recht op bijstand voor terugkerende EU-burger met gezinslid (gewoond en gewerkt in Dld)

Uit het arrest O&B heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State afgeleid dat een familielid van een burger van de Unie, indien hij aannemelijk heeft gemaakt dat hij in die hoedanigheid samen met de burger van de Unie langer dan drie maanden in een gastland heeft verbleven en daar een gezinsleven heeft opgebouwd of bestendigd, bij terugkeer naar de lidstaat waarvan die burger van de Unie de nationaliteit bezit een afgeleid verblijfsrecht heeft.

Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling is het de primaire verantwoordelijkheid van de staatssecretaris om te beoordelen of vreemdelingen hier te lande rechtmatig verblijven. Het ligt dan ook bij de beoordeling van het recht op bijstand van een betrokkene op de weg van het bijstandverlenende orgaan om in overleg met de staatssecretaris te onderzoeken of betrokkene aan het recht van de Unie een verblijfsrecht hier te lande kan ontlenen en dus rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8, aanhef en onder e, van de Vw 2000 en voor toepassing van de WWB met een Nederlander gelijk moet worden gesteld.

Het college is, indien het het recht op bijstand van een EU-onderdaan moet beoordelen, gehouden om diens verblijfsrechtelijke positie vast te stellen en daartoe zo nodig in contact te treden met de staatssecretaris.

CRvB 15/3038 WWB, 7.3.17
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1147

RvS: als identiteit in asielprocedure is geloofd, mag dat niet in detentie gewantrouwd worden

In de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank overwogen dat in de eerdere asielprocedure van de vreemdeling, in rechte is komen vast te staan dat de staatssecretaris de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling geloofwaardig acht.

In zijn enige grief klaagt de vreemdeling dat de rechtbank, gezien het standpunt van de staatssecretaris in de vorige asielprocedure, niet heeft onderkend dat thans geen sprake is van onduidelijkheid over zijn identiteit en nationaliteit.

Aangezien de staatssecretaris bij het asielbesluit, ondanks het ontbreken van documenten, reeds van de door de vreemdeling gestelde Afghaanse identiteit en nationaliteit is uitgegaan, kan hij louter het ontbreken van deze documenten thans niet als een concrete aanwijzing voor twijfel hieraan aanvoeren. Gelet hierop is de vreemdeling ten onrechte krachtens artikel 59b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000 in bewaring gesteld.

De grief slaagt. Het hoger beroep is kennelijk gegrond.
RvS 201701539/1/V3, 6.4.17
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:973

 

RvS: lichter middel overwegen bij psychische problemen

Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen blijkt uit de beschikking niet dat in de maatregel van bewaring uitdrukkelijk is gereageerd op de door de vreemdeling aangevoerde psychische problemen.

Uit de verwijzing naar de slaapproblemen kan niet worden opgemaakt dat dit tevens betrekking heeft op de psychische problemen, waaronder begrepen de nachtmerries en de herbelevingen als gevolg van de detentie. Door deze omstandigheden niet ook uitdrukkelijk bij de beoordeling te betrekken, heeft de staatssecretaris onvoldoende kenbaar gemaakt waarom in het geval van de vreemdeling niet met toepassing van een lichter middel dan inbewaringstelling kon worden volstaan. Dat, zoals de rechtbank heeft overwogen, ook voor de psychische problemen geldt dat de vreemdeling zich in het detentiecentrum tot een arts kan wenden, laat onverlet dat deze motivering uit de maatregel dient te blijken (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 13 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1593). De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat de staatssecretaris zich deugdelijk gemotiveerd op het standpunt heeft gesteld dat in het geval van de vreemdeling niet met een lichter middel kon worden volstaan.

De grief slaagt reeds hierom. Het hoger beroep is reeds hierom kennelijk gegrond.
RvS 201702555/1/V3, 5.4.17
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:959

Rb: insulinegebrek in Afghanistan opnieuw beoordelen sinds arrest-Paposhvili

Beroepen gegrond. De vreemdelingen hebben in hun opvolgende asielaanvragen gewezen op de veiligheidssituatie van sjiitische Hazara in Afghanistan en zijn suikerziekte. Volgens de vreemdeling is er (voor hem) geen insuline te krijgen aldaar. De staatssecretaris heeft de aanvragen niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij geen nova ten grondslag hebben gelegd.

De rechtbank overweegt als volgt. (...) De vreemdelingen hebben onder verwijzing naar het Paposhvili arrest van 13 december 2016 (nr. 4171738/10) betoogd dat de staatssecretaris ten onrechte niet is ingegaan op het standpunt dat de vreemdeling vanwege zijn suikerziekte recht heeft op bescherming o.g.v. artikel 3 -EVRM. Gelet op hetgeen is bepleit, kon de staatssecretaris niet volstaan met het thans ingenomen standpunt dat het beroep op zijn suikerziekte niet als een nieuw feit of veranderde omstandigheid kan worden aangemerkt.

Rb Groningen, 17/5312, 17/5313, 17/5314 en 17/5317, 31.3.17

SvV&J: tijdelijk art-64 tijdens individuele beoordeling toegankelijkheid zorg, ivm arrest-Paposhvili

Indien een vreemdeling aannemelijk heeft gemaakt dat noodzakelijk geachte medische zorg in zijn het land van herkomst voor hem niet toegankelijk is en er derhalve, zoals bedoeld in de uitspraak Paposhvili, reden is om aan te nemen dat de vreemdeling zonder individuele garanties hier geen toegang toe heeft, zal de IND in het besluit opnemen welke voorwaarden door DT&V gerealiseerd dienen te worden alvorens tot uitzetting kan worden overgegaan. In afwachting van de invulling van deze voorwaarden zal dan aan de vreemdeling tijdelijk rechtmatig verblijf en opvang kunnen worden gebonden op grond van artikel 64 Vw.

Met dit toetsingskader geef ik invulling aan de door het EHRM geïdentificeerde “uitzonderlijke omstandigheden” bij uitzetting van ernstig zieke vreemdelingen, daarbij de terughoudendheid van het EHRM in acht nemend. Door uitzetting achterwege te laten bij dergelijke medische omstandigheden, wordt voorkomen dat een ernstig zieke vreemdeling aan een met artikel 3 EVRM strijdige situatie wordt blootgesteld.

Kamerstuk 19637 nr. 2312, 11.4.17
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2312.html

RvS : Libie veilig, ondanks beleid andere landen

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 20 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2124) betekent louter de omstandigheid dat de ons omringende landen de algemene veiligheidssituatie in Libië verschillend beoordelen, anders dan de rechtbank heeft overwogen, niet dat de staatssecretaris ondeugdelijk heeft gemotiveerd dat voormelde uitzonderlijke situatie zich niet voordoet.

De grief slaagt. Het hoger beroep is kennelijk gegrond.
RvS 201604711/1/V2, 5.4.17
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:965

Rb: geen beschermingsalternatief Baghdad voor vluchteling uit Ninewa

De vreemdeling heeft sinds 2008 vier keer eerder asiel gevraagd

De rechtbank stelt vast dat niet in geschil is dat de vreemdeling afkomstig is uit Mosul, zodat van hem niet wordt verwacht dat hij naar dat gebied terugkeert. Hij heeft niet eerder in Bagdad gewoond en heeft daar ook geen familie wonen. Hij spreekt Arabisch en bezit identiteitsdocumenten. (...) Uit het ambtsbericht 2016 volgt dat de angst dat een nieuwkomer een potentiële terrorist kan zijn, algemeen gedeeld wordt, ook onder de soennieten die uit Bagdad komen of daar lange tijd wonen. In het ambtsbericht 2016 wordt een ander – ongunstiger – beeld van de positie van soennitische ontheemden geschetst t.o.v. het ambtsbericht 2015, en in het bijzonder voor ‘nieuwkomers’ in Bagdad. Volgens de rechtbank kan uit deze informatie niet afgeleid worden dat de vreemdeling zich in een soennitische wijk in Bagdad kan vestigen en daar een leven zal kunnen leiden die naar plaatselijke maatstaven gemeten als normaal zijn aan te merken. Hierbij is onder meer het antwoord op de vraag of hij in Bagdad als ‘nieuwkomer’ moet worden beschouwd relevant.

De rechtbank oordeelt dat de staatssecretaris onvoldoende gemotiveerd heeft dat de vreemdeling een binnenlands beschermingsalternatief heeft in Bagdad. Besluit is voorts strijdig met art. 3:2 Awb.

Rb Zwolle16/9338, 31.3.17
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:3356

UNHCR: stop Dublinoverdracht Hongarije

UNHCR called for a temporary suspension of all transfers of asylum seekers to Hungary from other European States under the Dublin Regulation. The Agency has repeatedly raised its concerns over the situation of refugees and asylum seekers arriving to Hungary with the authorities and the EU, stressing that physical barriers and restrictive policies have resulted in effectively denying access to territory and asylum. Hungary's "emergency measures" under the amended law on asylum expand mandatory detention of asylum seekers and lead to the expulsion from the country of anyone who enters the country irregularly, in violation of the country's obligations under international law.

Since it came into force on 28 March, new asylum-seekers, including children, are detained in shipping containers surrounded by high razor fences at the border for the entire length of their asylum procedures. As of 7 April, there were 110 people, including four unaccompanied children and children with their families, held there, UNHCR reports.

http://www.unhcr.org/news/press/2017/4/58eb7e454/unhcr-urges-suspension-transfers-asylum-seekers-hungary-under-dublin.html, 10.4.17

Pagina's