Gemeente den Haag: recht op Beschermd Wonen voor ongedocumenteerde

Duidelijk is dat ondersteuning van uw cliënt noodzakelijk is ter voorkoming van gevaarvorming voor zichzelf en anderen. De gemeente is primair verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning en Beschermd Wonen aan mensen met psychiatrische stoornissen die zich niet zelfstandig staande kunnen houden in de maatschappij. Wij overwegen dat de huidige situatie van uw cliënt nijpend is, nu door een gebrek aan financiering de continuïteit van deze ondersteuning in het geding komt. Daarbij zijn wij van mening dat er een groot belang bestaat bij het bieden van passende ondersteuning aan uw cliënt, waarmee ontwrichting van zijn situatie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Gezien het bovenstaande zien wij voldoende aanleiding voor het toepassen van de hardheidsclausule uit artikel 9.1 van de Verordening. De zorgaanbieder is Stichting Fonteynenburg. Wij kenne deze voorziening toe voor de duur van 1 jaar.

Bij een eventuele herbeoordeling zal de gemeente een uitvoerig onderzoek verrichten naar de verblijfsstatus  aan uw cliënt en haar verantwoordelijkheid omtrent de financiering van de ondersteuning. Indien er sprake is van een voorliggende voorziening, dan dient uw cliënt hierop aanspraak te maken.

Gem den Haag, beschikking op bezwaar, 24.7.17