MvSZW: nieuwe uitzonderingen stages ongedocumenteerde kinderen

Naast het mbo zijn er andere onderwijsroutes die specifiek gericht zijn op het opdoen van beroepspraktijkervaring waardoor stage een essentieel onderdeel van de opleiding vormt. Dit geldt met name voor opleidingen in het voortgezet onderwijs voor kinderen die niet in staat zijn (overwegend) theoretisch onderwijs te volgen. Het kabinet wil daarom de uitzondering op de tewerkstellingsvergunningplicht uitbreiden voor stages die verplicht zijn in het praktijkonderwijs, de leer-werktrajecten en de entreeopleiding op het vmbo en de uitstroomprofielen arbeidsmarkt en vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs.

Voor de voorwaarden wordt aangesloten bij de vrijstelling die eerder voor de BOL-opleiding in het mbo gegeven is: de stage is verplicht dan wel essentieel voor het afronden van de opleiding of maakt een essentieel onderdeel uit van de opleiding, de leerling is voor zijn achttiende begonnen aan de opleiding en de stage moet onbezoldigd zijn (reiskostenvergoeding uitgezonderd).

Besluit van 10.7.15 in Staatsblad 301, 17.7.15
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-301.html