Rb: detentie ondergedoken Dublinclaimant vanuit ROS mag

De vreemdeling wijst erop dat in het “Convenant voor de pilot Landelijke vreemdelingen voorziening” in gemeente Rotterdam staat dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet in bewaring mogen worden gesteld als zij worden opgevangen.

De rechtbank overweegt als volgt. Uit het voornoemde convenant valt niet af te leiden dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet in bewaring mogen worden gesteld als zij opvang genieten bij stichting R.O.S zoals de vreemdeling stelt. Daarbij komt dat hij niet heeft onderbouwd dat de opvang die hij bij stichting R.O.S heeft genoten, onder “onderdak en begeleiding” in de zin van dit convenant valt. Voor zover de vreemdeling betoogt dat de zware gronden niet kunnen worden tegengeworpen door wat in het convenant staat vermeld, slaagt dit betoog niet. Beroep ongegrond.

Rb Den Bosch, NL20.353, 15.1.20