Rb: geboorteakte in principe echt want afgegeven door bevoegde autoriteiten

Niet in geschil is dat de geboorteakte is afgegeven door de bevoegde autoriteiten in Ghana. Voor een authentiek document geldt dat de inhoud in beginsel juist is, totdat in voldoende mate aannemelijk is geworden dat dit niet het geval is. Dit geldt ook voor het overgelegde paspoort. Indien de SvJ&V op grond van twijfel ingegeven door het brondocument op basis waarvan het paspoort zou zijn afgegeven, niet van de juistheid van de in het paspoort vermelde gegevens wil uitgaan ligt het op de weg van de SvJ&V om onderzoek daarnaar te verrichten bij de betreffende autoriteiten. De Rb stelt vast dat de SvJ&V zich zonder nadere motivering, die ontbreekt, pas in het verweerschrift op het standpunt stelt dat hij twijfels heeft omtrent de authenticiteit van het paspoort. Beroep gegrond.

Rb Haarlem, AWB 18/9785, 24.5.19