RvS: bij niet-ontvankelijk asielverzoek moet art-64 beoordeling apart aangevraagd worden

Een beoordeling of de vreemdeling met toepassing van artikel 64 in aanmerking komt voor uitstel van vertrek doet de staatssecretaris in bepaalde gevallen ambtshalve. De staatssecretaris betoogt echter terecht dat hij bij het niet-ontvankelijk verklaren van een asielaanvraag niet ambtshalve beoordeelt of die bepaling van toepassing is. De vreemdeling kan daarvoor zelf kosteloos een aanvraag doen. Als de staatssecretaris die aanvraag afwijst, kan de vreemdeling daartegen beroep instellen. Daarmee is gewaarborgd dat de staatssecretaris een betoog in het kader van het arrest C.K./ art-64 beoordeelt en dat de rechter die beoordeling kan toetsen.

Het hoger beroep is kennelijk gegrond.
RvS 201806465/1/V3, 2.5.19
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:996