SvV&J: aantallen vreemdelingen in isolatie, aantallen in vreemdelingendetentie

Uit de bronsystemen van DJI komt naar voren dat in 2013 662 keren een vreemdeling, die op bestuursrechtelijke titel in een DJI locatie verbleef, was geplaatst in een cel, die is aangewezen als isolatiecel. Het gaat om 447 unieke vreemdelingen. Dit komt omdat een vreemdeling meerdere keren kan zijn geplaatst op een isoleercel. Verder is hierbij geen onderscheid gemaakt in strafmaatregel en ordemaatregel (vraag 157).

De bezettingsgraad in vreemdelingenbewaring vertoont al enige jaren een dalende tendens. Oorzaken hiervan zijn: landen waar naartoe geen of zeer beperkt gedwongen vertrek mogelijk is (met name Irak, China, Somalië); bij gezinnen met kinderen werd in verband met het kinderpardon gewacht met in bewaring stellen; sinds 13 september 2013 (de Koepelbrief) worden gezinnen met kinderen niet langer ter fine van uitzetting in bewaring gesteld (tenzij zij zich eerder aan het toezicht hebben onttrokken); sinds 13 september 2013 wordt meer nog dan voorheen een afweging gemaakt of alternatieve toezichtmaatregelen aan de orde zijn, zodat vreemdelingenbewaring nog meer als ultimum remedium wordt toegepast. Er is reeds een forse capaciteitsreductie in gang gezet. Conform het Masterplan DJI 2013–2018 wordt het aantal plaatsen in Vreemdelingbewaring verlaagd van ruim 2.000 naar uiteindelijk 933 vanaf 2016 (vraag 166).

Kamerstuk 33930-VI nr. 5, 11.6.14
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33930-VI-5.html