SvV&J: wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf gepubliceerd

Enkele opvallende punten:

strafuitsluiting:

is mogelijk als de verdachte buiten zijn schuld geen documenten voor grensoverschrijding kon verkrijgen, ernstige ziekte, evenals de mogelijkheid door het volgende land van verblijf te worden uitgezet naar een land waar bij terugkeer schending van artikel 3 EVRM dreigt. Verder worden niet bestraft vreemdelingen die, een beslissing op een vovo-verzoek in Nederland mogen afwachten, aan vreemdelingen die een beslissing op een verzoek om toepassing van artikel 64 Vw mogen afwachten, en aan vreemdelingen die naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van een VN-Comité waarvan Nederland het individueel klachtrecht heeft erkend, niet zullen worden uitgezet.

veilige aangifte:

Ingeval een illegale vreemdeling aangifte doet van een jegens hem gepleegd misdrijf of zich meldt als getuige van een ernstig misdrijf, zal vervolging wegens illegaal verblijf op dat moment niet aan de orde zijn.

getrapt systeem:

Een vreemdeling die voor de eerste maal illegaal verblijvend in Nederland wordt aangetroffen, zal niet alleen worden vervolgd wegens zijn onrechtmatige verblijf (artikel 108a Vw), maar tegen hem zal tevens een inreisverbod worden uitgevaardigd. Indien hij daarna wederom in Nederland wordt aangetroffen, is er sprake van een ander strafbaar feit, te weten verblijf in Nederland in weerwil van een inreisverbod (artikel 108, zesde lid, Vw). Bovendien kan in dat geval een nieuw, zwaar inreisverbod worden uitgevaardigd, hetgeen ertoe leidt dat hij, als hij daarna wederom in Nederland wordt aangetroffen, zal worden vervolgd wegens een misdrijf. Overigens zal van de bevoegdheid om wegens herhaald illegaal verblijf een zwaar inreisverbod uit te vaardigen, terughoudend gebruik worden gemaakt. In die gevallen waarin wegens herhaald illegaal verblijf een zwaar inreisverbod is uitgevaardigd, zal een terughoudend vervolgingsbeleid worden gevoerd.

Verjaringstermijn illegaal verblijf:

Voor overtredingen geldt een verjaringstermijn van drie jaar (artikel 70 Sr). De handhaving zal echter gericht zijn op illegale vreemdelingen die in het kader van het vreemdelingentoezicht worden aangetroffen en op illegale vreemdelingen die worden opgepakt wegens het plegen van strafbare feiten.

Hoogte boete:

Vooralsnog worden de volgende feitelijk op te leggen boetebedragen voorzien:

illegaal verblijf van 1 tot 15 dagen

€ 130

illegaal verblijf van 15 dagen tot 3 maanden

€ 260

 illegaal verblijf van 3 tot 6 maanden

€ 390

illegaal verblijf van 6 maanden tot 1 jaar

€ 500

illegaal verblijf van 1 jaar tot 2 jaar

€ 700

illegaal verblijf van langer dan 2 jaar

€ 1.200

Indien de verblijfsduur niet is vast te stellen en de vreemdeling geen verklaring aflegt over de verblijfsduur, wordt een boete van € 390 opgelegd.

Verjaringstermijn boete:

Voor de tenuitvoerlegging van een straf wegens een overtreding bedraagt de verjaringstermijn vier jaar. In het geval van illegaal verblijf geldt dit zowel voor de geldboete als voor de eventuele vervangende hechtenis. Dit betekent dat, als een illegale vreemdeling vertrekt of wordt uitgezet voordat de geldboete is voldaan, deze boete open blijft staan tot vier jaar na de dag waarop de rechterlijke uitspraak of de strafbeschikking ten uitvoer kan worden gelegd. De tenuitvoerlegging wordt niet geschorst en derhalve blijft de vreemdeling verplicht de boete te voldoen.
(kamerstuk 33512: 2 en 33512: 3, 14.1.13)