Verblijfsvergunning bij familie

Inreizen vanuit het buitenland

In de meeste gevallen krijgt iemand alleen een verblijfsvergunning voor familieleven als deze eerst een MVV (inreisvisum) aanvraagt in het land van herkomst. Als gezinslid in Nederland kunt u ook zelf de aanvraag voor een MVV bij de IND indienen. Bij binnenkomst in Nederland wordt pas het verblijfsdocument afgegeven.

Bij de aanvraag moeten leges worden betaald.

Als de aanvraag wordt afgewezen, kan daarover worden geprocedeerd. Vraag van tevoren hulp van een advocaat.

Voor abonnees:

Aantallen
Literatuur over verblijfsvergunning bij familie

Gezinsleven bij Nederlander of statushouder

Voor elke familie situatie gelden verschillende voorwaarden om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen. 

Gezinsleven bij asielstatushouder

Als een asielstatushouder (vluchteling) binnen 3 maanden na statusverlening nareis voor gezinsleden vraagt, gelden lichtere voorwaarden voor toelating. Bijvoorbeeld:

  • de statushouder hoeft niet te bewijzen dat hij genoeg verdient,
  • het gezinslid hoeft geen inburgeringstoets in het buitenland te doen
  • de eisen voor documenten zijn lichter

Als de aanvraag niet op tijd is ingediend, moet toch rekening gehouden worden met de bijzondere achtergrond van de aanvrager.

Voor abonnees:

- nareis algemeen
- nareis naar vluchteling-partner
- nareis naar vluchteling-ouder
- nareis naar vluchteling-kind

Gezinsleven bij EU-burger

Een EU-burger is iemand met een paspoort van een Europees land, die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om in een ander EU-land te wonen of te werken. De regels voor gezinsleven van EU-burgers zijn vastgelegd in de Europese Verblijfsrichtlijn. Uitleg over de regels voor toelating van EU-burgers en hun gezinsleden vind je in de Richtsnoeren.

Het verblijfsrecht volgens het EU-recht is 'declaratoir', en geldt dus voor iedereen die aan de regels voldoet, ook voordat de IND daar een besluit over heeft genomen. Dat betekent dat dienstverleners bij een vraag om hulp zelf moeten onderzoeken of de aanvrager valt onder dit verblijfsrecht.

De regels voor toelating als gezinslid zijn anders voor EU-burgers. Zo geldt bijvoorbeeld geen MVV-eis en geen inburgeringseis. Als Nederlanders onder deze voordeligere regels willen vallen, verhuizen zij soms naar een ander EU-land, bijvoorbeeld België. Dit heet de 'België-route'.

In heel bijzondere situaties gelden Europese regels ook voor gezinsleden van Nederlanders, bijvoorbeeld bij ouders van Nederlandse kinderen. Zij krijgen een vergunning als zij aantonen dat hun aanwezigheid nodig is om te voorkomen dat het kind niet langer meer in de EU kan blijven.

Er gelden verschillende voorwaarden voor toelating:

Gezinsleven onder het Associatieverdrag

Vanwege het Associatieverdrag met Turkije is het soms makkelijker voor Turkse migranten en hun gezinsleden om een verblijfsvergunning te krijgen en te houden. Bijvoorbeeld geldt voor hen een lichtere eis wat betreft inkomen, en tot 1 januari 2022 ook wat betreft inburgering.

Voor Turkse huwelijkspartners geldt dat het beleid voor voortgezet verblijf (als de relatie uit gaat) niet strenger mag worden. Voor hen geldt na 1 jaar een 'zoekjaar', en na 3 jaar recht op voortgezet verblijf. Een zelfstandige vergunning kan verkregen worden na 5 jaar feitelijk verblijf, zie deze uitspraak.

Voor abonnees:

Toelating gezinsleden onder Associatieverdrag

Gezinsleven volgens artikel 8EVRM

In sommige gevallen kan ook een beroep worden gedaan op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), waarin het recht op familieleven staat. Voor deze aanvraag is geen MVV nodig. Belangrijke afwegingen zijn:

  • of het gaat om een kerngezin of andere gezinsleden. Bij een kerngezin of gezinsleden die altijd bij elkaar hebben gewoond en voor elkaar hebben gezorgd is geen twijfel over de gezinsband. Bij andere gezinsleden moet sprake zijn van 'more than the normal emotional ties' tussen gezinsleden.
  • of er in Nederland gezinsleven is gevormd tijdens legaal verblijf. In dat geval moeten er goede redenen zijn om dit gezinsleven te verbreken. Als het gezinsleven is gevormd tijdens illegaal verblijf, is dit zelden een reden om toch een verblijfsvergunning te geven.
  • of het gezinsleven in een ander land kan worden uitgeoefend. Daarbij speelt bijvoorbeeld een rol of alle gezinsleden worden toegelaten en of zij zich kunnen aanpassen aan de situatie in het herkomstland.

Voor abonnees:

- gezinsleven 8EVRM